ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Οι διατομές προεντεταμένων δοκών, τυχούσης μορφής ελέγχονται αυτόματα σε αστοχία και λειτουργικότητα με ένα από τους κανονισμούς: ΕΚΩΣ 2000, EC2-2 Dec 2002, DIN Fachbericht 102 - Mar 2003, DIN 4227

 

Έλεγχος αστοχίας

Ο έλεγχος αστοχίας σε κάμψη με ορθή δύναμη γίνεται αυτόματα σε όλες τις προεντεταμένες διατομές και για όλους τους συνδυασμούς φορτίσεων και εκτυπώνονται οι σχετικοί συντελεστές ασφαλείας.

Στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι τένοντες, το πρόγραμμα υπολογίζει τον απαιτούμενο μαλακό οπλισμό.

Κατά τον έλεγχο αστοχίας σε διάτμηση και στρέψη υπολογίζονται οι μέγιστες διατμητικές τάσεις και ο οπλισμός διάτμησης και στρέψης.

Στις γέφυρες εκτελείται έλεγχος κόπωσης.

 

 

Έλεγχος λειτουργικότητας

Κατά τον έλεγχο λειτουργικότητας υπολογίζονται οι ορθές τάσεις πριν και μετά τις απώλειες από συστολή ξήρανσης, ερπυσμό και χαλάρωση του χάλυβα, ο οπλισμός ρηγμάτωσης και οι κύριες τάσεις για όλους τους συνδυασμούς φορτίσεων.