ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Διαστασιολόγηση οπλισμού

Δοκοί/Υποστυλώματα: Ο οπλισμός κάμψεως και διατμήσεως/στρέψεως μπορεί να υπολογισθεί για όλες τις ράβδους που επιλέγονται στην εντολή output selection και σε όσες διατομές επιθυμεί ο χρήστης, με τη μέθοδο της συνολικής αντοχής. Από απόψεως κανονισμών μπορεί να γίνει επιλογή μεταξύ του ΝΕΚΩΣ, του ΕΚΩΣ2000, του Ευρωκώδικα 2, του Κυπριακού Κώδικα Σκυροδέματος και του DIN 1045. Για τον υπολογισμό του οπλισμού χρησιμοποιόυνται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές (περιβάλλουσες) των εσωτερικών δυνάμεων τις οποίες το πρόγραμμα υπολογίζει εσωτερικα.

styloi.jpg (5061 bytes)   Οπλισμένο σκυρόδεμα   dokoi.jpg (3022 bytes)

Με αυτόν τον τρόπο, περιβάλλουσες, τόσο του οπλισμού κάμψεως όσο και του οπλισμού διατμήσεως μπορούν να προκύψουν σε μερικές ή και σε όλες τις ράβδους. Όλες οι διατομές που μπορούν να περιγραφούν στην εντολή sections μπορούν και να οπλισθούν.

Σε όλες τις δοκούς μπορεί να εκτελεσθεί αυτόματα έλεγχος ρηγμάτωσης στην κατάσταση λειτουργικότητας. Το πρόγραμμα υπολογίζει τον απαιτούμενο οπλισμό, αν ο οπλισμός αντοχής δεν επαρκεί, ώστε το εύρος των ρωγμών να μην υπερβαίνει δεδομένη τιμή σε συνδυασμό με την μεγίστη χρησιμοποιούμενη διάμετρο των ράβδων οπλισμού.

Πεπερασμένα στοιχεία: Μπορεί να υπολογισθεί ο μεμβρανικός και ο καμπτικός οπλισμός κατά δύο κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις για όλους τους τύπους των πεπερασμένων στοιχείων. Περιβάλλουσες των nx, ny, nxy ή/και mx, my, mxy για όλες τις περιπτώσεις φορτίσεως αποτελούν τη βάση της διαστασιολογήσεως του οπλισμού. Η διαστασιολόγηση του οπλισμού των πεπερασμένων στοιχείων καλύπτει όλα τα είδη ορθοτροπίας (πλάκες και κελύφη με νευρώσεις ή sandwich, εσχάρες δοκών κλπ.).

Διαστασιολόγηση μεμονωμένων πεδίλων

Οι διαστάσεις των μεμονωμένων πεδίλων μπορούν να καθοριστούν από το ίδιο το πρόγραμμα έτσι ώστε να μην ξεπερνιέται η φέρουσα ικανότητα του εδάφους ή η επιτρεπόμενη τάση του αφ' ενός, αλλά και να αποτρέπεται ο κίνδυνος διατρήσεως αφ' ετέρου. Ο οπλισμός των πεδίλων ευρίσκεται με τις ίδιες παραδοχές, όπως και για τα άλλα στοιχεία του φορέα.

Μεμονωμένα πέδιλα

Αναπτύγματα οπλισμού

Αναπτύγματα οπλισμού μπορούν να ζητηθούν για δοκούς, υποστυλώματα, τοιχώματα, πεδιλοδοκούς και μεμονωμένα πέδιλα. Για κάθε ένα από τα παραπάνω δομικά στοιχεία, εκλέγονται οι διάμετροι των ράβδων τόσο του διαμήκους, όσο και του εγκάρσιου οπλισμού και συντάσσεται ένας λεπτομερής κατάλογος των ράβδων με όλες τις χρήσιμες διαστάσεις για την κοπή και τοποθέτησή τους. Βεβαίως, τα αναπτύγματα οπλισμού μπορούν να σχεδιαστούν τόσο στον printer, όσο και στον plotter.

Ποσότητες υλικών

Οι ποσότητες σκυροδέματος και οπλισμού, καθώς και του ξυλοτύπου μπορούν να υπολογισθούν από το πρόγραμμα με ικανοποιητική ακρίβεια.

o

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Οι διατομές προεντεταμένων δοκών τυχούσης μορφής ελέγχονται αυτόματα σε αστοχία και λειτουργικότητα με ένα από τους κανονισμούς: DIN 4227, EC2 & ΕΚΩΣ 2000.

Έλεγχος αστοχίας

Ο έλεγχος αστοχίας σε κάμψη με ορθή δύναμη γίνεται αυτόματα σε όλες τις προεντεταμένες διατομές και σε όλους τους συνδυασμούς φορτίσεων και εκτυπώνονται οι σχετικοί συντελεστές ασφαλείας. Στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι τένοντες, το πρόγραμμα υπολογίζει τον απαιτούμενο μαλακό οπλισμό. Κατά τον έλεγχο αστοχίας σε διάτμηση και στρέψη υπολογίζονται οι μέγιστες διατμητικές τάσεις, οι μέγιστες λοξές εφελκυστικές τάσεις, οι μέγιστες κύριες θλιπτικές τάσεις καθώς και ο οπλισμός διάτμησης και στρέψης.

Έλεγχος λειτουργικότητας

Κατά τον έλεγχο λειτουργικότητας υπολογίζονται οι ορθές τάσεις πριν και μετά τις απώλειες από συστολή ξήρανσης, ερπυσμό και χαλάρωση του χάλυβα, ο οπλισμός ρηγμάτωσης και οι κύριες εφελκυστικές τάσεις για όλους τους συνδυασμούς φορτίσεων.

 

s

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 6 γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι:

Aοπλη τοιχοποιία

1. Έλεγχος της αξονικής του τοίχου σε απλή εκκεντρότητα για αξονική Ν και ροπή Μ κατά μήκος του τοιχώματος στην οριακή κατάσταση αστοχίας. Αν από τον έλεγχο αυτό προκύπτει οπλισμός, τότε ο τοίχος δεν επαρκεί ως άοπλος και πρέπει να θεωρείται οπλισμένος (EC6 παραγρ. 4.7.1.6).

2. Έλεγχος άοπλου τοίχου για κατακόρυφα φορτία, λυγισμό και εγκάρσια εκκεντρότητα (EC6 παραγρ. 4.4.2).

3. Έλεγχος άοπλου τοίχου σε τέμνουσα δύναμη (EC6 παραγρ. 4.5.3).

Φέρουσες τοιχοποιίες

Οπλισμένη τοιχοποιία

1. Έλεγχος οπλισμένων τοίχων και δοκών σε κάμψη με αξονική δύναμη στην οριακή κατάσταση αστοχίας (EC6 παραγρ. 4.7.1).

2. Έλεγχος οπλισμένων τοίχων και δοκών σε διάτμηση (EC6 παραγρ. 4.7.2).

Ικανοτικοί έλεγχοι δεν προβλέπονται στα μέλη από τοιχοποιία.

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Το ΝΕΧΤ δεν έχει μόνο τη δυνατότητα να εκτελέσει όλους τους ελέγχους του Ευρωκώδικα 3 στα χαλύβδινα μέλη μιας κατασκευής, αλλά ακόμη να επιλέξει, με αυτόματη διαδικασία, από τις βιβλιοθήκες τις οικονομικότερες διατομές.

metstyl.jpg (5134 bytes)   Μεταλλικές κατασκευές   metdok.jpg (5201 bytes)

Οι έλεγχοι που γίνονται είναι σε: εφελκυσμό, θλίψη, μονοαξονική και διαξονική κάμψη, διάτμηση, λυγισμό, στρεπτοκαμπτικό λυγισμό και διατμητικό λυγισμό. Οι παραπάνω έλεγχοι γίνονται συνδυασμένοι σύμφωνα με τις παραγράφους 5.4, 5.5 και 5.6 του EC3.

Επίσης, αυτόματα εκτελείται και ο έλεγχος του βέλους κάμψεως των δοκών (EC3 παράγρ. 4.2) πριν από την τελική επιλογή της διατομής.

Σε κτίρια με μεταλλικά πλαίσια εκτελούνται αυτόματα οι προβλεπόμενοι από τον ΕΑΚ ή τον EC8 ικανοτικοί έλεγχοι.

 

ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο έλεγχος των μελών από ξύλο γίνεται σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 5 κάνοντας χρήση βιβλιοθηκών με τρόπο εντελώς ανάλογο με εκείνο που εφαρμόζεται στις μεταλλικές κατασκευές. Επιλέγονται δηλαδή με αυτόματη διαδικασία από τις βιβλιοθήκες οι οικονομικότερες διατομές.

WOODSTYL.JPG (2008 bytes)   WOODOK.JPG (2026 bytes)

Οι έλεγχοι που γίνονται είναι σε: εφελκυσμό, θλίψη, μονοαξονική και διαξονική κάμψη, διάτμηση, λυγισμό και στρεπτοκαμπτικό λυγισμό. Οι παραπάνω έλεγχοι γίνονται συνδυασμένοι σύμφωνα με την παραγρ. 5 του EC5.

Επίσης, αυτόματα εκτελείται και ο έλεγχος του βέλους κάμψεως των δοκών (EC5 παράγρ. 4.3) πριν από την τελική επιλογή της διατομής.