Παράδειγμα κατασκευής κτιρίου r_mode

Τό παραδειγμα είναι demo του εκπαιδευτικού παραδείγματος στο κεφάλαιο 8 (τόμος 2)

1 μέρος. --- Κατασκευή καννάβων.

2 μέρος. --- Εισαγωγή στύλων.

3 μέρος. --- Εισαγωγή δοκών.

4 μέρος. --- Εισαγωγή πλακών.

5 μέρος. --- Αλλαγές.

6 μέρος. --- Θεμελίωση.

7 μέρος. --- Φορτία -Σεισμός-αριθμητικά δεδομένα .

8 μέρος . ---Αποτελέσματα.