ΒΑΣΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟ (ΕΑΚ)

ΦΕΚ 2184 Β / 20-12-1999

ΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΑ

Ο κανονισμός απαιτεί να ληφθεί υπόψη μια τυχηματική μετατόπιση του κέντρου βάρους κάθε μιας από τις πλάκες των ορόφων (διαφραγμάτων):

e = 0.05L

όπου L το πλάτος του ορόφου κάθετα προς τη διεύθυνση της σεισμικής δράσης.

Έτσι, αντί για δύο σεισμικές συνιστώσες μία κατά χ και μία κατά y προκύπτουν 4 συνιστώσες, δύο κατά χ και δύο κατά y. Στην περίπτωση δε που από τον Κανονισμό απαιτείται να λάβουμε υπόψη και την κατακόρυφη σεισμική συνιστώσα, όπως π.χ. σε κτίριο με φυτευτά υποστυλώματα, τότε οι σεισμικές ανεξάρτητες σεισμικές φορτίσεις γίνονται πέντε.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, προκειμένου για δυναμική ανάλυση, απαιτείται να γίνουν 4 ή 5 ανεξάρτητες δυναμικές αναλύσεις, επειδή η μετατόπιση του κέντρου βάρους των πλακών τροποποιεί το μητρώο μάζης του συστήματος.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

Η μέγιστη πιθανή τιμή τυχαίου μεγέθους απόκρισης S (π.χ. Μ,Ν,V κλπ) για ταυτόχρονη δράση των συνιστωσών του σεισμού κατά χ και y και z, ευρίσκεται από τη σχέση:

S = (Sx**2 + Sy**2 + Sz**2)^½

όπου Sx, Sy και Sz οι μέγιστες πιθανές τιμές του υπόψη μεγέθους για ανεξάρτητη σεισμική δράση κατά x, y και z.

Τα αντίστοιχα συνυπάρχοντα μεγέθη μιας διατομής (π.χ. αν σε ένα στύλο το S παριστά την Μχ, τα αντίστοιχα είναι το Μy και το Ν), βρίσκονται στο ΝΕΧΤ, σε μια δυναμική φασματική ανάλυση, είτε από το ελλειψοειδές των πιθανών ταυτοχρόνων τιμών της διατομής, είτε από το δυσμενέστερο από τους συνδυασμούς( ΕΑΚ εξ. 3.11 ):

S = ± Sx ± 0.30Sy ± 0.30Sz

S = ± 0.30Sx ± Sy ± 0.30Sz

S = ± 0.30Sx ± 0.30Sy ± Sz

Έτσι οι περιβάλλουσες των εντατικών μεγεθών και των οπλισμών μπoρεί να βρεθούν κάνοντας χρήση των παρακάτω συντελεστών:

 

Χωρίς

σεισμό

Με σεισμό

(1)

Με σεισμό

(2)

Με σεισμό

(3)

Μόνιμα

1.35

1.00

1.00

1.00

Κινητά

1.50

ψ2

ψ2

ψ2

Θερμοκρασία*

1.00

0

0

0

Σεισμός Χ1 ή

Σεισμός Χ2

0

1.00

0.30

0.30

Σεισμός Υ1 ή

Σεισμός Υ2

0

0.30

1.00

0.30

Σεισμός Ζ

0

0.30

0.30

1.00

* Σύμφωνα με τον ΕΚΩΣ η θερμοκρασία μπορεί να παραλείπεται από τους ελέγχους αντοχής των διατομών.

Τα ψ2 στον ΕΑΚ ταυτίζονται με εκείνα του ΕΚΩΣ.

Κατοικίες, Γραφεία, καταστήματα

0.3

Σχολεία, θέατρα, Στάδια

0.5

Βιβλιοθήκες, Αποθήκες

0.8

Χώροι στάθμευσης

0.6

Στην περίπτωση της ισοδύναμης στατικής μεθόδου τα δυσμενή εντατικά μεγέθη μιας διατομής βρίσκονται ακριβώς όπως και στην φασματική δυναμική, είτε από το ελλειψοειδές των ταυτοχρόνων τιμών της διατομής, είτε από τους παραπάνω συνδυασμούς.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΣΤΑΤΙΚΗ

Η δυναμική ανάλυση είναι γενικής ισχύος, ενώ η ισοδύναμη στατική εφαρμόζεται υπό ορισμένους όρους.

Το ΝΕΧΤ έχει ενσωματωμένη δυναμική ιδιομορφική φασματική ανάλυση με τρεις δυναμικούς βαθμούς ελευθερίας ανά διάφραγμα και όσους κατακόρυφους βαθμούς ελευθερίας κόμβων απαιτούνται. Έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει όλες τις ιδιοπεριόδους και ιδιομορφές ενός κτιρίου, αλλά στα αποτελέσματα χρησιμοποιεί συνήθως ένα μέρος από αυτές για την εξοικονόμηση χρόνου. Ο ελάχιστος αριθμός των ιδιομορφών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθορίζεται στον ΕΑΚ (παρ. 3.4.2). Ο συνδυασμός των ιδιομορφικών αποκρίσεων γίνεται, είτε με τον κανόνα SRSS, είτε με τον κανόνα CQC.

Για την εφαρμογή της ισοδύναμης στατικής μεθόδου πρέπει το κτίριο να έχει τις ιδιότητες της παρ. 3.5.1 και απαιτείται η γνώση της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου κατά τις διευθύνσεις χ και y. Οι ιδιοπερίοδοι αυτές, είτε υπολογίζονται με κάποια μέθοδο της μηχανικής, είτε, για ορθογωνική κάτοψη, ευρίσκεται από τον τύπο 3.13. Η ισοδύναμη στατική μέθοδος μπορεί να εφαρμόζεται για κανονικά κτίρια μέχρι 10 ορόφων και για μη κανονικά για λιγότερους, όπως οι παρακάτω πίνακες:

Αριθμός ορόφων μη κανονικού κτιρίου για τον οποίο αρκεί η ισοδύναμη στατική ανάλυση με καθ’ ύψος κατανομή, κατά την εξίσωση (3.14).

Σπουδαιότητα

Σεισμικότητα

Σ1

Σ2

Σ3

Σ4

Ι

5

5

5

2

ΙΙ

5

5

5

2

ΙΙΙ

5

5

2

2

ΙV

5

5

2

2

 

Αριθμός ορόφων μη κανονικού κτιρίου μέχρι του οποίου αρκεί η ισοδύναμη στατική ανάλυση με τριγωνική κατανομή, εξίσωση (3.15).

Σπουδαιότητα

Σεισμικότητα

Σ1

Σ2

Σ3

Σ4

Ι

4

4

2

1

ΙΙ

4

4

2

1

ΙΙΙ

3

3

2

1

ΙV

2

2

2

1

 

Η ισοδύναμη στατική μέθοδος με τριγωνική κατανομή μπορεί να εφαρμοσθεί σε μη κανονικά κτίρια, ανάλογα με τη σεισμικότητα της περιοχής και την σπουδαιότητα του έργου, όταν ο αριθμός των ορόφων δεν ξεπερνά τον αριθμό του παραπάνω πίνακα.

ΙΚΑΝΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

1. Ικανοτικός κόμβων

Αν πληρούνται οι συνθήκες (4.8) και μία από τις συνθήκες α, β ή γ της παραγράφου 4.1.4.2β[3] του ΕΑΚ δεν απαιτείται ικανοτικός έλεγχος κόμβων. Ο ικανοτικός έλεγχος των κόμβων γίνεται σύμφωνα με την παρ. 4.1.4.1.

2. Ικανοτικός έλεγχος διατμήσεως

Τόσο στις δοκούς, όσο και στα κατακόρυφα στοιχεία, ο ΕΑΚ απαιτεί την ικανοτική εύρεση των τεμνουσών σύμφωνα με το παράρτημα Β.

3. Ικανοτικός έλεγχος θεμελίων

Τα θεμέλια υπολογίζονται ικανοτικά σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.2.

Στις περιπτώσεις με σεισμό επιτρέπεται η εξάντληση της φέρουσας ικανότητας του συστήματος θεμελίου - εδάφους.

ΑΚΑΜΨΙΕΣ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι ακαμψίες των στοιχείων του κτιρίου εισάγονται στους υπολογισμούς με παραδοχή Σταδίου ΙΙ σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.3(2).

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ( 4.1.7.1.α(4) )

Σε κτίρια με 2 ή περισσότερους ορόφους όταν υπάρχει διακοπή του οργανισμού πλήρωσης που διαθέτει σημαντική ακαμψία σε ένα όροφο (π.χ. pilotis), είναι υποχρεωτική η διάταξη τοιχωμάτων που να πληρούν τις συνθήκες (4.8) και (4.9).