Στήν παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να κατεβάσετε το πληροφοριακό τεύχος-παραδείγματα.
Στο τεύχος αυτό περιγράφονται οι δυνατότητες και οι περιορισμοί των modes του ΝΕΧΤ καθώς και οι επεξηγήσεις των αποτελεσμάτων του ΝΕΧΤ

 

Πληροφοριακο Τεύχος- Παραδείγματα

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                          

  1. Δυνατότητες και Περιορισμοί των modes του ΝΕΧΤ                                  
  2. Ευροκώδικας EC8 – Σεισμικός σχεδιασμός                                              

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ                                         

Πλάκες                                                                                                   
Φορτία ανέμου και χιονιού                                                                      
Δεδομένα φορέα                                                                                     
Έλεγχος στρεπτικής ευκαμψίας( γ )                                                          
Δυναμική σεισμική ανάλυση                                                                     
Εσωτερικές δυνάμεις και οπλισμοί                                                                       
Τέμνουσα τοιχωμάτων στη βάση – Κριτήρια ικανοτικού κόμβων                
Μεμονωμένα πέδιλα                                                                               
Εκλογή ράβδων οπλισμού                                                                      
Συνοπτική προμέτρηση                                                                            
Σχέδια ξυλοτύπων και οπλισμού                                                             
Συνδέσεις μεταλλικών κόμβων                                                                
Σχέδια μεταλλικών συνδέσεων κόμβων                                                   
Έλεγχος φορτίων                                                                                    
Δυναμικός κατακόρυφος σεισμος                                                             

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ                        

Pushover analysis( ΚΑΝΕΠΕ/FEMA 356 )                                                 
Ελαστική δυναμική ανάλυση – Τοπικοί δείκτες πλαστημότητας m              

ΣΕΕΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ                                                                                       

Μονωτήρες  FPS                                                                                    
Μονωτήρες  HDR                                                                                    

ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ - ΓΕΦΥΡΕΣ                                                                                 

Καλώδια προέντασης                                                                              
Στατική και δυναμική ανάλυση                                                                 
Έλεγχος αστοχίας                                                                                   
Έλεγχος λειτουργικότητας – Απόθλιψη                                                    
Έλεγχος λειτουργικότητας – Ρηγμάτωση                                                  
Έλεγχος κόπωσης                                                                                  

ΡΗΓΜΑΤΩΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΙΩΝ                                                      

ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ                                                                                           

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ NEXT