Η version αυτή εκτός από διάφορες διορθώσεις στα r-q-s modes περιλαμβάνει α) Δημιουργία PDF για ολες τις επιλύσεις(16) ΚΑΝΕΠΕ-PUSHOVER. To PDF περιέχει όλα τα κείμενα των αποτελεσμάτων καθώς και το διάγραμμα της καμπύλης αντίστασης (r-mode) β) Διαγράμματα τασεων εδάφους (s-mode) γ) Διαφράμματα - Ισουψεις Βυθίσεων (s-mode), Oct 30, 20:05