ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το πρόγραμμα Retain είναι ένα αλληλοεπιδρώμενο windows πρόγραμμα που υπολογίζει με αυτόματες διαδικασίες τοίχους αντιστηρίξεως από σκυρόδεμα. Η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται με γραφικό τρόπο και τα αποτελέσματα της επίλυσης μπορούν να εκτυπωθούν όπως και τα σχέδια. Επίσης μπορούν να εξαχθούν και DXF αρχεία.

 

Το πρόγραμμα υπολογίζει με αυτόματες διαδικασίες τοίχους αντιστηρίξεως από σκυρόδεμα, χρησιμοποιώντας παραμέτρους αντοχής του εδάφους θεμελιώσεως, όπως η γωνία εσωτερικής τριβής, η συνοχή και το ειδικό βάρος, για να υπολογίσει την φέρουσα ικανότητά του. Εν απουσία αξιόπιστων τέτοιων στοιχείων δίδεται από τον χρήστη η επιτρεπόμενη τάση του εδάφους.

 

Χρησιμοποιείται η θεωρία ωθήσεως γαιών Rankine / Coulomb σε συνδυασμό και με την θεωρία Mononobe - Okabe για τον σεισμό.

 

 
Εγχειρίδιο προγράμματος